GENEL ORMANCILIK

 • Orman mevzuatı ile ilgili müşavirlik hizmeti
 • Park ve bahçe düzenlemesi uygulamaları (bitki ve tohum temini)
 • Silvikültür planı, uygulaması ve bozuk orman alanlarının rehabilitasytonu,
 • Piknik ve mesire alanları ile ilgili her türlü proje ve teknik danışmanlık hizmetleri,
 • Yaban hayatı koruma geliştirme sahalarının planlanması
 • Yaban hayatı envanteri
 • Orman kadastro ve amenajman planı haritalarının sayısallaştırılması
 • Orman amenajman planı yapılması,
 • Bozuk orman alanlarının rehabilitasyon projesinin yapılması,
 • Orman yol şebeke planı yapılması
 • Orman yolları aplikasyon işleri,
 • Mera ıslahı projesi yapımı ve proje uygulamaları
 • Orman yolları ve sanat yapıları yapım işleri
 • Peyzaj plânlarına uygun uygulamalar yapmak.
 • Kırsal kalkınma projeleri
 • Havza bazında çok amaçlı uygulama projesi

 


ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER

 •     Maden arama ve işletme izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
 •     Maden altyapı ve tesis izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
 •     Orman alanlarındaki maden sahalarının rehabilitasyon projesi yapımı,
 •     Rehabilitasyon projesi teknik raporlarının hazırlanması
 •     Madencilik şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi.
 •     Rüzgar,termik,(hes) elektrik üretim tesisleri ile baraj ve katı atık bertaraf tesislerine ait ön izin ve kesin izin dosyalarının tanzimi ve takibi
 •     Ağaç röleve planının yapılması,
 •     Enerji nakil, telefon, su isale, atık su, doğalgaz, petrol, ulaşım yolu hattı orman izin dosyalarının hazırlanması,
 •     Balık üretme tesisi, define arama, arkeolojik kazı vb. Orman izin dosyalarının hazırlanması,
 •     Turizm tesisi orman izin dosyası

AĞAÇLANDIRMA

 •     Fidan temini
 •     Özel ağaçlandırma izin dosyası tanzimi ve takibi,
 •     Ağaçlandırma projesi yapımı ve projenin anahtar teslimi uygulanması,
 •     Ağaçlandırma sahasının bakım hizmetleri,
 •     Ağaçlandırma teknik danışmanlık ve denetim hizmetleri.
 •     Fidanlık kuruluş raporu ve fidanlık projelerinin yapılması
 •     Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü ön etüd raporu,
 •     Danışmanlık hizmet alımı işleri,
 •     Fidanlık ve ıslah tesislerinin ölçümü,
 •     Rehabilitasyon projesi

ORMAN MÜLKİYETİ

 •     Orman sınırlarının aplikasyonu,
 •     Özel mülkiyete konu taşınmazların orman kadastrosuna göre konumlarının tespiti,
 •     Hukuk bürolarına, kişi ve kuruluşlara orman mülkiyeti ile ilgili her konuda teknik danışmanlık hizmetleri,
 •     6831 sayılı orman kanununun 2/b maddesi kapsamındaki yerler (2/b arazileri) ile ilgili danışmanlık hizmetleri